设为首页 | 加入收藏
|
联系我们 | 学校主页
医学与生物学研究中心
 首页  机构概况  学科支撑  学生培养  科研成果  入室须知  下载中心  联系我们  大型仪器预约 
科研成果
 期刊论文 
 课题项目 
 专利 
您的位置: 首页>科研成果>期刊论文
近五年发表的代表性学术论文

1. Feng Pan, Dina H. Ei-Kashef, Rainer Kalscheuer, Werner E.G. Müller, Jungho Lee, Michael Feldbrügge, Attila Mándi, Tibor Kurtán, Zhen Liu*, Wei Wu*, Wei Wu*. Cladosins L-O, new hybrid polyketides from the endophytic fungus Cladosporium sphaerospermum WBS017, European Journal of Medicinal Chemistry, 2020, 191. (IF=5.572)

2. Yi Xiao#, Fang Liu#, Sanhua Li, Nian Jiang, Changyan Yu, Xinting Zhu, Ying Qin, Jing Hui, Lingjie Meng, Changwei Song, Xiao-Fei Li*, and Yun Liu*. Metformin promotes innate  immunity  through  a  conserved  PMK-1/p38  MAPK  pathway, Virulence, 2020, 11(1): 39-48. (IF=4.775)

3. Jinghua Li#, Yun Liu#, Xiaonan Li, Gaofeng Liang, Changshun Ruan* and Kaiyong Cai*. ROS self-generation and hypoxia self-enhanced biodegradable magnetic nanotheranostics for targeted tumor therapy, Nanoscale Horizons, 2020, 5(2): 350-358. (IF=9.927)

4. Weiyi Jia#, Jiajia Liu#, Rui Hu, Anling Hu, Weiwei Tang, Lijuan Li and Jin Li*. Xiaochaihutang Improves theCortical Astrocyte Edema in Thioacetamide-Induced Rat Acute Hepatic Encephalopathy byActivating NRF2 Pathway, frontier in Pharmacology, 2020, 11(282): 1-10. (IF=4.225).

5. Yingying Han#, Javier Mora#, Arnaud Huard, Priscila da Silva, Svenja Wiechmann, Mateusz Putyrski, Christian Schuster, Eiman Elwakeel, Guangping Lang, Anica Scholz, Tatjana Scholz, Tobias Schmid, Natasja de Bruin, Pierre Billuart, Carlo Sala, Harald Burkhardt, Michael J. Parnham, Andreas Ernst, Bernhard Brüne, and Andreas Weigert*. IL-38 Ameliorates Skin Inflammation and Limits IL-17 Production from gd T Cells, Cell Reports, 2019 ,27(3): 835-846. (IF=7.815)

6. Li He#, Rui Xu#, Yuanshou Chen, Xiaohong Liu, Youfu Pan, Song Cao, Tao Xu, Hong Tian and Junwei Zeng*. Intra-CA1 Administration of Minocycline Alters the Expression of Inflammation-Related Genes in Hippocampus of CCI Rats, Fronties of molecular neuroscience, 2019, 12: 248. (IF=3.72)

7. Rui Hu#, Wei-yi Jia#, Shang-fu Xu, Zhi-wei Zhu, Zhi Xiao, Shou-yang Yu* and Jin Li*. Xiaochaihutang Inhibits the Activation of Hepatic Stellate Cell Line T6 Through the Nrf2 Pathway, Frontiers in Pharmacology, 2019, 9: 1516. (IF=3.845)

8. Hailong Zhao, Shuicai Xiong, Zhiwei Li, Xuebiao Wu*, Lijuan Li*. Meta-analytic method reveal a significant association of the BDNF Val66Met variant with smoking persistence based on a large samples, Pharmacogenomics Journal, 2019, Dec 2. (IF=3.503)

9. Wenhong Wang#, Yi Xiao#, Sanhua Li, Xinting Zhu, Lingjie Meng, Changwei Song, Changyan Yu, Nian Jiang, Yun Liu*. Synergistic activity of magnolin combined with B-RAF inhibitor SB590885 in hepatocellular carcinoma cells via targeting PI3K-AKT/mTOR and ERK MAPK pathway, American Journal of Translational Research, 2019, 11(6): 3816-3824. (IF=3.266)

10. Xiaoke Zhang, Yang Pan, Peng Liang, Xiaofeng Ma, Wei Jiao*, Huawu Shao*. An Effective Method for the Synthesis of 1,3-Dihydro-2H-indazoles via N-N Bond Formation, Advanced Synthesis & Catalysis, doi.org/10.1002/adsc.201901331 (IF=5.451)

11. Feilong Deng#, Maryanna McClure#, Rick Rorie, Xiaofan Wang, Jianmin Chai, Xiaoyuan Wei, Songjia Lai and Jiangchao Zhao*. The vaginal and fecal microbiomes are related to pregnancy status in beef heifers, Journal of Animal Science and Biotechnology, 2019,10: 92. (IF=4.167)

12. Nana Geng, Xiang Zheng, Mingsong Wu, Lei Yang, Xueying Li, Jindong Chen*. Tannic acid synergistically enhances the anticancer efficacy of cisplatin on liver cancer cells through mitochondria mediated apoptosis, Oncology reports, 2019, 42(5): 2108-2116. (IF=3.417)

13. Delin Xu#, Yinchi Pan# and Jishuang Chen*. Chemical constituents, pharmacological properties and clinical applications of Bletilla striata, Frontiers in Pharmacology, 2019, 10: 1168. (IF=3.845)

14. Bainan Liu#, Lingli Yan#, Ming Zhou. Target selection of CAR T cell therapy in accordance with the TME for solid tumors, American Journal of Cancer Research, 2019, 9(2): 228-241. (IF=4.737)

15. Zheng Xiao#, Chengqiong Wang, Minghua Zhou, Shanshan Hu, Yuan Jiang, Xiaorong Huang, Nana Li, Jihong Feng, Fushan Tang, Xiaofan Chen, Jie Ding, Ling Chen, Yuhe Wang#, Xiaofei Li#*. Clinical efficacy and safety of Aidi injection plus paclitaxel-based chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer: A meta-analysis of 31 randomized controlled trials following the PRISMA guidelines, Journal of Ethnopharmacology, 2019, 228: 110-122. (IF=3.414)

16. Ming Qin, Fen Long, Weijun Wu, Di Yang, Mengwei Huang, Chenxi Xiao, Xu Chen, Xinhua Liu*, Yi Zhun Zhu**. Hydrogen Sulfide Protects Against DSS-induced Colitis by Inhibiting NLRP3 Inflammasome, Free Radical Biology And Medicine, 2019, 137: 99-109. (IF=5.657)

17. Tao Ding, Ya Zhou, Runying Long, Chao Chen, Juanjuan Zhao, Panpan Cui, Mengmeng Guo,

Guiyou Liang*and Lin Xu*. DUSP8 Phosphatase: Structure, Functions, Expression Regulation and the Role in Human Diseases, Cell Bioscience, 2019, 9(1): 70. (IF=3.355)

18. Jiawei Yang, Yuanmei Wen, Liaotian Peng, Yu Chen, Xiaoling Cheng and Yongzheng Chen*. Identification of MsrA homologues for the preparation of (R)-sulfoxides at high substrate concentrations, Organic & Biomolecular Chemistry, 2019, 17(13): 3381-3388. (IF=3.49)

19. Fei Geng*, Gui-Feng Lu*, Mei-Hong Ji, De-Ying Kong, Si-Yu Wang, Hong Tian, Ze-Mei Xie, Min Pan, Nan-Ling Gong. MicroRNA-26b-3p/ANTXR1 signaling modulates proliferation, migration, and apoptosis of glioma, American Journal Translational Research, 2019, 11(12): 7568-7578. (IF=3.266)

20. Yu Zhengwen*, Tang Aitao*, He Jiejun, Gao Zhengyuan, She Jia, Liu Jianguo, Pan Fusheng. Effect of high content of manganese on microstructure, texture and mechanical properties of magnesium alloy, Materials Characterization, 2018, 136: 310-317. (IF=3.562)

21. Huan Hu, Tingting Zeng, Zhiqiang Wang, Ihsan A Al-Shehbaz, Jianquan Liu*. Species delimitation in the Orychophragmus violaceusspecies complex (Brassicaceae) based on morphologicaldistinction and reproductive isolation, Botanical Journal of the Linnean Society, 2018, 188: 257-268. (IF=3.057)

22. Juanjuan Zhao#, Chao Chen#, Mengmeng Guo, Yijin Tao, PanPan Cui, Ya Zhou, Nalin Qin, Jing Zheng, Jidong Zhang, and Lin Xu*. MicroRNA-7 deficiency ameliorates the pathologies of acute lung injury through elevating KLF4, frontiers in Immunology, 2018, 7: 389. (IF=6.43)

23. Tao Ding#, Panpan Cui#, Ya Zhou, Chao Chen, Juanjuan Zhao, Hairong Wang, Mengmeng Guo, Zhixu He, and Lin Xu*. Antisense oligonucleotides against microRNA-21 inhibited the growth and metastasis of colorectal carcinoma cells via DUSP8 pathway, Molecular Therapy-Nucleic Acids, 2018, 13: 244-255. (IF=5.66)

24. Chao Chen, Dongxu Yue, Liangyu Lei, Hairong Wang, Jia Lu, Ya Zhou, Shiming Liu, Tao Ding, Mengmeng Guo, and Lin Xu*. Promoter-operating Targeted expression of Gene therapy in cancer: current stage and prospect, Molecular Therapy-Nucleic Acids, 2018, 11: 508-514. (IF=5.66)

25. Jiawei Yang, Yuanmei Wen, Liaotian Peng, Yu Chen, Xiaoling Cheng, Yongzheng Chen*. Biocatalytic Preparation of Chiral Sulfoxides through Asymmetric Reductive Resolution by Methionine SulfoxideReductase A, ChemCatChem, 2018, 10(15): 3284-3290. (IF=4.674)

26. Bin Shi, Long Ma1, Xiaoyan He, Peipei Wu, Peng Wang, Xiaomei Wang, Rui Ma1 and Xinsheng Yao*. Compositional characteristics of human peripheral TRBV pseudogene rearrangements, Scientific Reports, 2018, 8: 5926. (IF=4.011)

27. Ming-Xiao Wang#, Catherina Cuevas Gallardo#, Xiao-Tong Su#, Peng Wu, ZhongXiuzi Gao, Dao-Hong Lin, James A. McCormick, Chao-Ling Yang, Wen-Hui Wang*, and David H. Ellison*. Potassium intake modulates the thiazide-sensitivesodium-chloride cotransporter (NCC) activity via the Kir4.1 potassium channel, Kidney International, 2018, 93(4): 893-902. 

28. Jidong Zhang, Pengmian Feng, Hao Lin* and Wei Chen*. Identifying RNA N6-Methyladenosine Sites in Escherichia coli Genome, Front Microb, 2018, 9: 955. (IF=4.259)

29. Liangyu Lei#, Chao Chen#, Juanjuan Zhao, HaiRong Wang, Mengmeng Guo, Ya Zhou, Junming Luo, Jidong Zhang, and Lin Xu*. Targeted expression of miR-7 operated by TTF-1 promoter inhibited the growth of human lung cancer through NDUFA4 pathway, Molecular Therapy-Nucleic Acids, 2017, 6: 183-197. (IF=6.39)

30. Wen Zheng, Ya Zhou, Jia Lu, Hualin Xu, Liangyu Lei, Chao Chen, Juanjuan Zhao and Lin Xu*. The prognostic value of miR-126 expression in non-small-cell lung cancer: A meta-analysis, Canc Cell Int, 2017, 17: 71. (IF=3.96)

31. Juan Niu#, Dujuan Huang#, Rui Zhou#, MingXia Yue, Tao Xu, Junna Yang, Li He, Hong Tian, XiaoHong Liu and Junwei Zeng*. Activation of dorsal horn cannabinoid CB2 receptors suppresses the expression of P2Y13 receptor in Neuropathic Pain Rats, Journal of Neuroinflammation, 2017, 14(1): 185. (IF=5.1)

32. Zhengyun Liu, Guangmin Li, Ying Gou, Dongyan Xiao, Guo Luo, Joseph E. Saavedra, Jie Liu, Huan Wang*. JS-K, a nitric oxide prodrug, induces DNA damage and apoptosis in HBV-positive hepatocellular carcinoma HepG2.2.15 cell, Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, 92: 989-997. (IF=3.457)

33. Jin Li#*, Rui Hu#, Shangfu Xu, Yuanyang Li, Ying Qin, Qin Wu, Zhi Xiao. Xiaochaihutang Attenuates Liver Fibrosis by activation of Nrf2 pathway in rats, Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, 96847-853. (IF=3.457)

34. Long Ma#, LiwenYang#, Bin Shi#, Xiaoyan He, Aihua Peng, Yuehong Li, TengZhang, Suhong Sun, Rui Ma, and XinshengYao*. Analyzingthe CDR3 repertoire with respect to TCR beta chain V-D-J andV-J rearrangements in peripheral T Cells using HTS, Scientific Reports, 2016, 6: 29544. (IF=4.259)

35. Chenbo Ding#, Junmin Luo#, Longmei Li, Shanshan Li, Liwen Yang, Hongfei Pan, Qianyi Liu, Huan Qin, Chao Chen and Jihong Feng*. Gab2 facilitates epithelial-to-mesenchymal  transition via the MEK/ERK/MMP signalingin colorectal cancer, Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, 2016, 35: 1. (IF=4.004)